Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада мемлекеттік қаржылық тақырыптарға келесі бағыттар бойынша үлкен ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі:
          - Мұнайгаз, геотехнологиялық және гидрогеологиялық ұңғылардың құрылысы мен игерілуіне тиімді техникалық-технологиялық құралдарды өңдеу және қолданысқа енгізу;
          - Бұрғылау ертінділері параметрлерін бақылауды автоматтандыру;
          - Күрделі жағдайларда ұңғыларды бұрғылау;
          - Алмазбен бұрғылаудың заманауи техникасы мен технологиясы;
          - Уранды жерасты сілтісіздендірудегі геотехнологиялық ұңғыларды игеру мен бұрғылау;
          - Мұнай және газ ұңғымалырын бұрғылаудың заманауи техникасы мен технологиясы;
          - Айналсоқ бұрғылаудың заманауи техникасы мен технологиясы.

 

Соңғы төрт жылдық (2010-2014жж.) ішінде қаржылық 5 млн. теңге көлемінде кафедра «Волковгеология» АҚ мен бірге шаруашылық келісім-шарт негізінде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде.

 

ҒЗЖ нәтижесінде кафедрада келесі монографилар жазылған:
1. Федоров Б.В., Сушко С.М., Касенов А.К., Бегун А.Д. Методика сооружения скважин для разведки и добычи урана методом ПСВ., Алматы, Типография, «Искандер»., 2007;
2. Сушко С.М., Дауренбеков С.Д., Бегун А.Д., Касенов А.К., Федоров Б.В. Технология и техника сооружения геотехнологических скважин при подземном выщелачивании урана. Алматы. Типография «Искандер»., 2007. 259 с.;
3. Касенов А.К., Сушко С.М., Мусанов А.М., Бегун А.Д., Повелицын В.М. Бурение и оборудование геотехнологических скважин . Монография. – Алматы, КазНТУ, 2010. – 483 с.;
4. Ракишев Б.Р., Федоров Б.В. Техника и технология сооружения геотехнологических скважин (монография) / ИИЦ КазНТУ им.К.И.Сатпаева. г.Алматы, ул.Сатпаева, 22, 2013г. С-356;
5. Ратов Б.Т. Гидровибрационное освоение флюидосодержащих пластов при строительстве скважин / Издание КазНТУ им.К.И.Сатпаева. г.Алматы, ул.Сатпаева, 22, 2015г. С-124.

 

Соңғы жылдары кафедрада 4 докторлық диссертация қорғалды (С.К. Кудайкулов – 2008г, Г.А. Кудайкулова – 2009г, Федоров Б.В. – 2010г, Ратов Б.Т. – 2010г); 5 кандидаттық диссертация (Аршидинова М.Т., Шеметов Д.В., Сушко С.М., Отебаев М., Ауельхан Е.С., ).


ҒЗЖ нәтижелері бойынша соңғы 5 жылда Қазақстан Республикасының 25 инновациялық патенті, 50-ден аса мақала, олардың ішінде 5-еуі импакт фактормен, 4 монография жазылды. Кафедраның ОПҚ 15 тен аса халықаралық ғылыми техникалық конференцияларға қатысты.


Ғылыми зерттеу жұмыстарына кафедраның студенттері мен магистранттары белсенді араласады. Жыл сайын ғылыми конференцияларға 12-15 кежуық студенттер мен магистранттар қатысып, олардың көпшілігі алғыс хаттар, мақтаулар мен дипломдарға ие болады. Мысалы: 2012 жылы М.Дошковской деген студенттің ғылыми доклады комиссиямен жоғары бағаланып, 2-ші орынды жүлделеді және ҚазҰТУ дың мақтау қағазымен марапатталды. Ал магистрант Маметова А. Каспий қоғамдық университетінің конференциясына қатысып 1-ші орынға ие болды.

Наверх