History  Reservoir and Production Engineering Department was founded in 1965. The first graduates: Abilgaziev A., Bocharov V.A., Geliskhanov M., Gorokhovsky B.I., Dyusembaev I., Iskakov T., Izturganov B. Karakunakov F., Kirillov Y., Kulchanov F., Kaziev B., Nurpeisov B., Omarov P., Sarsekenov K., Kulchanov S., Rakhimov Yu, Sariev K., Tleumaganbetov S., Chetvergov Yu, Chistilin V., Shormanov S. made a great contribution to the development...

Syzdykov Murat Kanatovich - Head of Department

НК 810

7058 (int.)

Наверх